Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (“Dernek”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte ve bu sebeple gerekli her türlü önlemi alarak özenle hareket etmekteyiz. Bu doğrultuda, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Dernek tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

a) Veri Sorumlusunun Kimliği

Dernek, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres  : Altıntepe Mah. İstasyon Yolu Sk. No: 3/1 Maltepe, İstanbul

E-posta Adresi : [email protected]

b) İşlenen Kişisel Veriler

Dernek ile ilişkiniz kapsamında, aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

Kimlik Bilgileri: T.C. kimlik numarası, ad, soyadı, doğum tarihi, aile   kimlik bilgileri

İletişim Bilgileri: e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri,   sosyal medya hesapları

Özlük Bilgileri: özgeçmiş bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: ziyaretçi giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgileri, log kayıtları, şifre ve parola   bilgileri

Finansal Bilgiler: banka hesabı bilgileri, aidat borç bilgileri, gelir   durumu bilgileri, kredi kartı bilgileri, kişinin işletmesine ilişkin bilgiler

Etkinlik Bilgileri: etkinlik kayıt ve katılım bilgileri, e-posta adresi,   telefon numarası, çalıştığı veya eğitim gördüğü işyeri ve kurum bilgisi, iş   pozisyonu ve mesleki yeterliliklere ilişkin bilgiler

Mesleki Deneyim Bilgileri: meslek bilgileri, eğitim bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: görüntü ve ses kayıtları, fotoğraflar

Dernek Üyeliği: dernek üyeliği bilgileri

c) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Dernek ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz tarafımızca Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:

1. Üyelik ilişkilerinizkapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, banka hesabı ve aidat borç bilgileriniz, meslek ve eğitim bilgileriniz ve görsel ve işitsel kayıtlarınız Dernek tarafından “kanunlarda açıkça öngörülmesi”ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak:

a. Dernek faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

b. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,

c. Üyelik aidatlarının takibi ve tahsil edilmesi,

d. Üyelerle iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

e. Dernek tüzüğümüzün 2’nci maddesi kapsamında belirtilen Dernek amacının gerçekleştirilmesi ve bu doğrultuda ve 3’üncü maddesi kapsamında Dernek amacının gerçekleştirilmesi için yapılabilecek çalışmaların yürütülmesi,

f. Dernek faaliyetleri, etkinlikler ve organizasyonlar (fiziksel ve online) kapsamında çekilen video ve fotoğrafların Dernek sosyal medya hesaplarında ve e-posta aracılığı ile paylaşılması,

g. Üyelerin Dernek faaliyetleri, etkinlikler, organizasyonlar ve bunların yanında Dernek, finansal teknolojiler ve inovasyon konularına ilişkin haber ve gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi, 

h. Üyelerin diğer üyelere ilişkin haber ve gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi, üyeler arasındaki iletişimin sağlanması,

i. Dernek faaliyetleri kapsamında, özellikle dernek kanal ve sosyal medya hesapları için video çekimleri yapılması ve bu kayıtların sosyal medya hesaplarında ve e-posta aracılığı ile paylaşılması, ve

j. Üyelere yönelik Dernek hizmetleri ve ürünlerin sunulması amaçlarıyla işlenmektedir;

2. Dernek internet sitesi ve mobil platformlarına üyelik ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz Dernek tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak: 

a. Üyelerin bilgi güncellemeleri ve üyelik işlemlerinin takip edilmesi,

b. İnternet sitesi ve mobil platformlar üzerinden Dernek faaliyetleri kapsamında hizmet ve ürünlerin sunulması, ve

c. İşlem güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir; 

3. Dernek etkinliklerine ve organizasyonlarına (webinar, toplantılar, buluşmalar, konferanslar, ve benzeri etkinlikler) kayıt olma, katılma ve yeni etkinliklerden ve organizasyonlardan haberdar olma ile Dernek yayın ve haberlerine ulaşma kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz, etkinlik bilgileriniz ve görsel ve işitsel kayıtlarınız Dernek tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “açık rıza alınması” hukuki sebeplerine dayalı olarak: 

a. Kayıt olan veya katılan kişilerin Dernek faaliyetleri, etkinlikler, organizasyonlar ve bunların yanında Dernek, finansal teknolojiler ve inovasyon konularına ilişkin haber ve gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi, 

b. Dernek faaliyetleri, etkinlikler ve organizasyonlar kapsamında çekilen video ve fotoğrafların Dernek sosyal medya hesaplarında ve e-posta aracılığı ile paylaşılması,

c. Dernek faaliyetleri, etkinlikler, organizasyonlar ve bunların yanında Dernek, finansal teknolojilere ilişkin haber ve gelişmeler konusunda kayıt olan kişilerin bilgilendirilmesi, 

d. Kayıt olan kişilerin Dernek ve ilişkin haber ve gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi,

e. Dernek faaliyetleri kapsamında, özellikle dernek kanal ve sosyal medya hesapları için video çekimleri yapılması ve bu kayıtların sosyal medya hesaplarında ve e-posta aracılığı ile paylaşılması, ve

f. Üyelere yönelik Dernek hizmetleri ve ürünlerin sunulması amaçlarıyla işlenmektedir;

4. Tedarikçi ve iş ortağı ilişkileriniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finans bilgileriniz Dernek tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak:

a. Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

b. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir;

5. İş ve iş başvuru ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, finans bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz ve fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz iş organizasyonları, fuarlar gibi alanlarda verilen kartvizitler üzerinden “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak:

a. Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

b. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c. Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ve

d. Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir;

6. Kimlik bilgileriniz, ziyaretçi giriş çıkış kayıtlarınız ile görüntü ve telefon ses kayıtlarınız “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak Dernek ofislerinin güvenliğin ve iletişim güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir;

7. Dernek üyeliği bilginiz “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak dernek kayıtlarının tutulması ve mevzuat uyarınca Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden veya diğer yollarla ilgili resmi kurum ve kuruluşlara bildirim yapılması amaçlarıyla işlenmektedir;

d) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde ve amaçlarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve icra müdürlükleri, bilgi teknolojileri desteği, seyahat hizmetleri ile etkinlik yönetimi ve duyuru yapılması gibi hizmetler sunan tedarikçiler ve diğer iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Dernek faaliyetleri, etkinlikler ve organizasyonlar kapsamında çekilen video ve fotoğraflarınız ile diğer kişiler ile paylaşmak istediğiniz haberleriniz, açık rızanıza istinaden Dernek sosyal medya hesapları ve diğer platformlar üzerinden diğer Dernek üyeleri ve üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.

e) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Dernek, kişisel verilerinizi Dernek ile ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve diğer dernek üyelerinden, internet, telefon, e-posta, sosyal medya aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik kanallardan yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında işlenmek üzere toplamaktadır. 

f) Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

– işlenip işlenmediğini öğrenme, 

– işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

– işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

– yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

– Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

– aktarıldığı üçüncü kişilere düzeltilme, silme veya yok edilmeye ilişkin işlemlerin bildirilmesini isteme,

– münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

g) Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklara ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yazılı olarak yukarıda yer alan adresimize kimliğinizi ispat etmek suretiyle elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Ayrıca, Dernek’e daha önce bildirdiğiniz ve Dernek’te kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, Kanun uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

h) Değişiklikler

Dernek işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni, süreçlerde herhangi bir değişiklik olması halinde her zaman güncelleyebilir. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin güncellenmiş son versiyonuna Dernek internet sitesinden erişilebilirsiniz.