FINTR Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği Üyelik Sözleşmesi

Madde 1. Derneğe üye olabilecek kişiler

Derneğin faaliyet alanında yer alan ve tüzel kişiliğe sahip tüm kuruluşlar derneğe üye olabilir. Gerçek kişiler yalnızca kurucu olabilirler.

Madde 2. Üyelik koşulları

Derneğe üye olacak tüzel kişiliğe sahip kuruluşların faaliyetlerine devam ettikleri sürece üyeliklerinin devamı esastır.

Derneğe üye olacak kuruluşların;
a) Dernekler Kanununun aradığı özellik ve koşulları taşımaları,
b) Derneğin en az bir üyesi tarafından önerilmiş olmaları ya da üyelik formunu doldurarak doğrudan Dernek Yönetim Kuruluna başvurmuş olmaları,
c) Dernek ödentilerini eksiksiz ve zamanında ödemeyi taahhüt etmeleri,
ç) Kendilerini temsil edecek yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya müdür düzeyinde en az bir gerçek kişiyi Derneğe yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

Madde 3. Üyelik Türleri

Derneğin üyelik türleri aşağıdadır.
a) Kurucular: Dernek Tüzüğünün 45. maddesinde adları ve görevleri yazılı gerçek kişilerdir. b) Asli Üyeler: Derneğe üyelik bildirimi vermiş, üyeliği usulüne uygun bir şekilde yetkili organ tarafından kabul edilmiş tüzel kişilerdir.
c) Onursal Üyeler: Derneğin amaç ve hizmet konularının yerine getirilebilmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan ve onursal üye sıfatı verilmesinde fayda görülen gerçek kişilerdir. Onursal Üye olacak kişileri Dernek Yönetim Kurulu belirler. Onursal üye sıfatını kazanan kimselerin zaman içinde onursal üyeliğinin devam edip etmeyeceğine dernek yönetim kurulu karar verir.

Madde 4. Üyelik Aidatı

Üyelik aidatı, giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatından oluştur. Dernek üyelerinin ödeyecekleri üyelik aidatı, üyelik aidatının alınmayacağı haller ve üyelik aidatı ile ilgili diğer konular Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca belirlenir ve Yönetim Kurulunca üyelere duyurulur. Derneğin kurulmasından sonra ilk genel kurul toplantısı yapılana kadarki üyelik aidatı uygulamaları, Geçici Yönetim Kurulunca belirlenir.

Buna göre üyelik aidatları aşağıdaki gibidir:

2020 Yılı Üyelik Ödentileri

Standart Üyelik Aidatı
Bir önceki faaliyet yılı gelirleri 30 milyon TL’nin altında olan üyeler Bir önceki faaliyet yılı gelirleri 10 milyon TL’nin altında olan üyeler Bir önceki faaliyet yılı gelirleri 3 milyon TL’nin altında olan üyeler

Giriş Aidatı

15.000 TL 10.000 TL 5.000 TL 1.000 TL

Yıllık Aidat

30.000 TL 15.000 TL 10.000 TL 3.000 TL

Yukarıda belirtilen üyelik koşullara sahip olduklarını, Dernek amaç ve çalışma konuları ile ilgili Tüzük hükümlerini (Madde 4-Derneğin amacı; yurt içinde ve yurt dışında, finansal inovasyon ve finansal teknoloji sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Madde 5- Dernek kuruluş amacına uygun olarak, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları, ödeme hizmetleri ve diğer finansal sektörlerde inovasyonun ve ileri teknoloji uygulamalarının yaygınlaşmasına, çözümlerin ve girişimlerin sayısının artırılmasına, işbirliklerinin geliştirilmesine ve ekosistemin büyütülmesine yönelik çalışmalar yapar.) kabul ettiklerini ve Derneğe asli üye olmak istediklerini belirten kuruluşlar, üyelik koşullarının gerektirdiği niteliklere sahip olduğunu bildiren “Üyelik Başvuru Formu” ile dernek yönetim kurulu başkanlığına başvurur ve:

a) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ve/veya kuracağı bir komite aracılığı ile üye adayı hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra en geç otuz gün içinde adayın talebi ile ilgili kararını verir.
b) Alınan karar, adaya yazılı olarak bildirilir.
c) Dernek Yönetim Kurulunun kararı kesin olup, üyeliğin reddi kararına hiçbir şekilde itiraz edilemez.
ç) Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi halinde, kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ile bir yıllık ödenti üyelik tarihi itibariyle kıstelyevm usulü alınır. Bu ödentiler yapılmadıkça dernek üyesi sıfatı kazanılamaz.
d) Üyeliğe kabul edilen aday, kendisini temsille görevlendireceği kişinin/kişilerin ismini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Üye, belirlediği temsilcileri her zaman değiştirmek hakkına sahiptir. Temsilcilerin üye şirketten ayrılmaları halinde temsilci sıfatları kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu üyeleri hakkında da aynı hüküm geçerlidir.
e) Kurucular, Dernek organlarına seçilme ve seçme hakkına sahip olup, üyelik aidatı ödemek zorunda değildirler.
f) Onursal Üye adayları, en az iki üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile
Onursal Üye sıfatını kazanırlar. Onursal Üyeler, Dernek organlarına seçilme ve seçme hakkına sahip olmayıp, üyelik aidatı ödemek zorunda değildirler. Onursal üyelerin Dernek üye defterine bu sıfatla kaydı şart değildir.

Madde 6. Üyelik Hakları

Dernek Üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler Dernekte kişiyle temsil edilir. Asli üyeler ve kurucular Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Üye kuruluşların temsilcileri ve çalışanları gereken koşulları taşımak kaydıyla her türlü göreve aday olabilirler. Dernek Üyelerinin diğer hakları aşağıdaki gibidir:

• Dernek yönetim organlarına seçme ve aday gösterme hakkı • Çalışma gruplarına üye ya da yönetici olarak katılım
• Çalışma gruplarının raporlarına erişim
• Fintech roadshowlara katılım

• Üye logosunun Web sitesinde yer alması
• 1 adet meetup’ta veya benzeri FINTR etkinliğinde konuşmacı olma • Ulusal ve uluslararası etkinliklerde, fuarlarda üyelere özel indirimler • FINTR iletişim kanallarından duyuru imkânı
• Karar alıcılarla ve/veya yasa koyucularla iletişim imkânı

Madde 7. Üyelerin Yükümlülükleri

Derneğe üye kuruluşların temsilcileri;
a) Genel Kurul toplantılarına katılmak,
b) Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için üyeleriyle işbirliği içerisinde gereken çabayı harcamak,
c) Dernek faaliyetlerine katılmak,

ç) Derneğin amaç ve hizmet konularına bağlı olmak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek,
d) Dernek Yönetim Kurulunca veya yetkilendirdiği çalışanlarca talep edilen bilgilerin tam ve doğru olarak zamanında iletilmesini temin etmek,
e) Üyelik aidatlarının zamanında ödenmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Üye kuruluş, Dernekte kendisini temsil eden kişinin temsil görevi sona erdiği takdirde durumu derhal ve yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletmek ve görevlendireceği yeni temsilcinin ismini bildirmek zorundadır.

Madde 8. Üyelikten Ayrılma

Her üye, Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun konu ile ilgili hükümleri çerçevesinde, dilediği anda, dernek yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirerek dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ayrılan üyenin mali sorumluluğu, ayrıldığı tarihte sona erer. Ayrılan üyeye üyelik aidatıyla ilgili bir geri ödeme yapılmaz. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Ayrılan üyelerin yeniden üye olmaları Dernek Tüzüğünün Üyelik Koşulları (Madde 8) ve Üyeliğe Giriş (Madde 11) maddeleri uyarınca işlem yapılarak yeni üye teklifinin değerlendirilmesi yönetim kurulu tarafından yapılır.

Madde 9. Üyelikten Çıkarılma Sebepleri

Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Üye temsilcilerinin makbul bir özrü olmadan çalışma ve toplantılardan uzak kalması, katılmaması, verilen görevleri almaktan ve yapmaktan kaçınması,
b) Üyelerin veya temsilcilerinin Derneğin amaç ve hizmet konularına ilgisiz kalması ve aykırı hareketlerde bulunması,
c) Üyenin Dernek Tüzük hükümleri ile genel kurul, yönetim kurulu kararlarına aykırı davranışlarda bulunması,
ç) Üyenin Dernek ödentilerini ve aidatlarını zamanında ödememeyi alışkanlık haline getirmesi,
d) Ödenti ve aidatların zamanında ödememiş olması nedeni ile üye temsilcilerinin üst üste iki olağan genel kurul toplantısına kabul edilmemesi.
e) Dernek Tüzüğünün Üyelik Koşulları (Madde 8) maddesinde belirtilen üyelik koşullarının kaybedilmiş olması,
f) Dernek Tüzüğünün Üyelerin Yükümlülükleri (Madde 13) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
g) Üye kuruluşun sermayesinin kısmen veya tamamen el değiştirmesi durumunda ve Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde söz konusu üyenin üyeliğinin devamı hakkında yönetim kurulu gerekli incelemeyi yapar ve üyeliğin devamı hakkında karar verir.

Madde 10. Üyelikten Çıkarılma ve İtiraz

Dernek Yönetim Kurulu kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra gizli oyla ve çoğunlukla üye hakkında ihtar, tembih ve üyelikten çıkarma kararını verir. Disiplin komitesinin görüşleri tavsiye niteliğinde olup, Yönetim Kurulunu bağlayıcı değildir. Karar üyeye yazılı olarak bildirilir. Üyelikten çıkarılma kararının verilmesi halinde;

a) Çıkarılan üye karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hakları askıda kalır. b) Üyenin itiraz etmemesi ve itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır. Ayrılan veya çıkartılan üye tüm borçlarını, ödentilerini yerine getirmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurulmasına karar verebilir.

c) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 11. FINTR Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin www.fintr.org web sitesinde yer alan üye formunu dolduran tüzel kişiliğe sahip kuruluşların temsilcileri, kendileri ve kuruluşları adına işbu üyelik sözleşmesinin şartlarını yerine getirmeyi kabul etmiş sayılır.